Místní poplatky a povinnost jejich úhrady od nového roku

Místní poplatky a povinnost jejich úhrady od nového roku

Dne 14.10.2015 byl ve Sbírce zákonů v částce 108 vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb. (dále jen „Novela“), který mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Cílem novely je přenesení poplatkové povinnosti za místní poplatky z nezletilého poplatníka na jeho zákonné zástupce, osvobození určité kategorie osob od poplatkové povinnosti za odvoz odpadu a navrcení obecním úřadům zpět pravomoc promíjet místní poplatky, která obcím náležela do 31.12.2010.

Dosavadní znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích umožnovalo obcím vyměřovat a následně exekučně vymáhat místní poplatky i po dětech, často pak v případech, kdy za dítě nezaplatí jeho zákonní zástupci, tedy převážně rodiče. Běžnou praxí tedy bylo, že dítě se o existujícím dluhu za nedoplatek na místních poplatcích dozvědělo až v okamžiku dovršení 18 roku, a to navíc v rámci exekučního řízení vedeném proti jeho osobě, kdy dlužná částka v řadě případů dosahovala několikatisícové hodnoty, zejména pak u poplatků za odpad, kdy se dítě poplatníkem stalo v okamžiku svého narození nezávisle na své vůli a bylo odkázáno na platební morálku svých rodičů. Takový to stav byl nežádoucí a bylo zapotřebí zajistit jeho změnu. Novela tak zavádí přechod povinnosti za placení místních poplatků za nezletilé poplatníky[1] na jejich zákonné zástupce[2], čímž se napravuje dosavadní právní úprava, která dle důvodové zprávy[3] byla v rozporu s čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, stejně jako se základními principy demokratického právního státu.

Novela dále od poplatků za komunální odpad osvobozuje určité kategorie osob, jako jsou děti umístěné v dětských domovech, školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a nezaopatřených dětí umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením, obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a obyvatelé domovů pro seniory.[4]

Novela také vrací ustanovení, které umožní obcím zmírnit přílišnou tvrdost zákona tím, že zcela nebo částečně poplatek za odpad[5] prominou, přičemž tato pravomoc náležela obcím podle dřívějšího ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích do konce roku 2010. Obce také nově budou moci prominout místní poplatek při mimořádných, zejména živelních událostech.[6]

Ustanovení o prominutí poplatků nabylo účinnosti dne 29.10.2015, zbytek Novely vstoupí v účinnost od 1.1.2016.

[1] Stejně tak za poplatníky, kteří nenabyli plné svéprávnosti nebo kteří ke dni splatnosti byli omezeni ve svéprávnosti a byl-li jim jmenován opatrovník spravující jejich jmění, u těchto osob tak přechází poplatková povinnost na opatrovníka, pokud byl jmenován.

[2] § 12 zákona o místních poplatcích, ve znění účinném od 1.1.2016

[3] Text důvodové zprávy je dostupný na adrese: file:///C:/Users/Pc/Downloads/t021900.pdf

[4] § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích, ve znění účinném od 1.1.2016

[5] § 16a zákona o místních poplatcích, ve znění účinném od 29.10.2015

[6] § 16b zákona o místních poplatcích, ve znění účinném od 29.10.2015