Nový institut v právu sociálního zabezpečení – OTCOVSKÁ

Dne 19.4.2017 došlo ke schválení zákona č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, , a další související zákony, s účinností od 01.02.2018, který přinesl nový institut v oblasti sociálního zabezpečení, tzv. otcovskou. Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Podpůrčí doba činí 1 týden a začíná nástupem na otcovskou. Nástup na otcovskou nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.