Odměna

Odměna za právní služby je s klientem sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při sjednávání odměny zohledňujeme specifika daného případu, časovou i odbornou náročnost a finanční možnosti klienta. Odměnu je možné podle povahy služeb sjednat následujícími způsoby (případně kombinací uvedených):

  1. jako časovou odměnu – násobek hodinové sazby a počtu hodin potřebných k provedení konkrétní právní služby
  2. jako pevnou odměnu – předem dohodnutá částka za komplexní vyřízení věci
  3. jako podílovou odměnu – podíl na výsledku věci, tj. procento z nároku ve věci přiznaného
  4. jako měsíční paušální odměnu – odměna vychází z hodinové sazby naší kanceláře násobené odhadnutým počtem právních služeb za měsíc

Není-li s klientem sjednána jiná odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem, tj. sazbou tzv. mimosmluvní odměny za úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil.

Vedle odměny jsou klientovi přeúčtovány hotové výdaje vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů.

Jsme plátci DPH.

Odměna za služby advokátní úschovy

Předmět úschovy [Kč] Odměna [Kč]
do 500.000,- 2.500,-
od 500.001,- do 1.000.000,- 3.500,-
od 1.000.001,- do 3.000.000,- 4.500,-
od 3.000.001,- do 5.000.000,- 5.500,-
od 5.000.001,- do 7.000.000,- 6.500,-
Od 7.000.001 – do 9.000.000,-   7.500,-
nad 9.000.000,- smluvní cena

K ceně je třeba připočíst DPH.

Informace pro spotřebitele

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme spotřebitele (tj. osoby nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátní kanceláří a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.