Autorské právo

Účelem a cílem autorského práva je chránit tvůrce ve vztahu k jeho autorskému dílu, tj. dílu povahy literární, jiné umělecké nebo vědecké povahy. Dílo, chráněné zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a může být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorské právo je součástí práva duševního vlastnictví, tj. práva osobnostní povahy, jehož cílem je zejména ochrana výsledků tvůrčí činnosti člověka.

Dle výše zmíněného zákona lze práva k dílu dělit na osobní a majetková. Mezi osobní práva autora patří zejména autorství samotné a jedinečné právo na zveřejnění díla. Majetková práva jsou zcizitelná a jsou povětšinou zdrojem prospěchu pro autora, který je proto zpravidla, prostřednictvím licence, poskytuje třetím osobám. Uzavřením licenční smlouvy zůstává nadále autorem, avšak některá svá práva (např. dílo užívat, rozmnožovat, vystavovat) přenese také či výlučně na třetí osobu.

V oblasti autorského práva nabízíme právní poradenství zejména v oblasti ochrany autorství, jakož i práv s ním souvisejících. Pro autorství je typická absence formální registrace díla, oproti např. ochranným známkám či vynálezům, které se registrují. I přesto však je autorským dílům poskytnuta široká zákonná ochrana, spočívající zejména v možnosti domáhat se zdržení neoprávněného užití díla, jeho stažení z obchodování, případně i přiměřeného zadostiučinění či náhrady škody.

V oblasti autorského práva nabízíme:

  • přípravu licenčních či podlicenčních smluv
  • zajištění ochrany práv k Vašemu autorskému dílu
  • zastupování v soudních řízeních