Dědické právo

Právní úprava dědění je obsažena v ustanovení § 1475 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Cílem dědického práva je uspořádat majetkové poměry po zemřelém, zůstaviteli, po jeho smrti. Za tím účelem zákon upravuje tzv. dědické tituly, tj. důvody dědění, a stanoví jejich vzájemnou sílu (přednost). Dědickými tituly jsou dědická smlouva, závět a zákonná dědická posloupnost. V průběhu dědického řízení je poté rozhodováno o jmění zůstavitele buď dle jím projevené vůle (dle dědické smlouvy nebo závěti), nebo pokud zemřelý svou vůli neprojevil, dle zákonné dědické posloupnosti.

V oblasti dědického práva zavedl občanský zákoník některé nové či staronové instituty, které lze při zůstavení majetku, resp. následně v rámci dědického řízení, využít. Zcela nově je upravena dědická smlouva, jíž zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice a druhá strana své povolání přijímá. Dále lze využít institutu závěry pozůstalosti, výhrady soupisu, dohody o rozdělení dědictví aj.

Naše kancelář poskytuje právní poradenství osobám, které mají v úmyslu pořídit o svém majetku. S ohledem na poměrně novou právní úpravu Vám rádi vysvětlíme a doporučíme pro Vás vhodné instituty a možnosti, které právní úprava nabízí. Dále zajistíme zastoupení v dědickém řízení, zejména v případě sporů vyvstalých v průběhu řízení.

Naše služba obsahuje zejména:

  • komplexní poradenství s ohledem na Vaši životní situaci
  • zastoupení v dědickém řízení