Fúze a akvizice

Fúze a akvizice představují oblast práva obchodních korporací, která se zabývá změnami ve struktuře společností, jež mohou mít různorodou podobu a s tím spojené různé právní následky. Při fúzi dochází k zániku právnických osob, jakož i ke vzniku nových, nástupnických, osob, a to dle povahy fúze (rozlišujeme fúzi sloučením a fúzi splynutím). Akvizicí dochází ke změnám ve vlastnické struktuře společnosti, kdy nabývající osoba získává majoritní podíl/y (sumu akcií) či závod nebo část závodu, a to za účelem získání kontroly nad fungováním celé společnosti.

Naše kancelář zajišťuje kompletní přípravu a realizaci fúzí, jakož i jiných typů přeměn společností (rozdělení, změny právní formy či převodu jmění na společníka). Předně Vám poradíme s výběrem optimálního řešení zamýšlené restrukturalizace a dále připravíme potřebnou dokumentaci a zejména projekt přeměny tak, aby mohla být přeměna bez zbytečného odkladu úspěšně realizována.

V rámci realizace fúzí a akvizic nabízíme:

  • přípravu časového harmonogramu přeměny, včetně zhodnocení úskalí a rizik spojených s přeměnou Vaší společnosti
  • přípravu projektu přeměny a veškeré související dokumentace
  • přípravu schůzí valných hromad společností za účelem schválení projektu přeměny, resp. přeměny samotné
  • určení rozhodného dne přeměny
  • zastoupení při jednání před obchodním rejstříkem
  • naplnění zákonných podmínek úspěšné realizace přeměny (zejména publikační povinnosti v Obchodním věstníku, aj.)

Jak dlouho trvá proces přeměny:

Přeměna společnosti se odvíjí od právní formy, struktury a počtu zúčastněných společností, jakož i od případných dalších skutečností.  Celý proces přeměny závisí zejména na rychlosti přípravy podkladů a na uplynutí zákonem stanovených lhůt, např. uplynutí lhůty pro věřitele k přihlášení pohledávek. Nejjednodušší přeměny nepřesahují zpravidla 6 měsíců, složitější trvají zpravidla déle.