Korporátní právo

Právo obchodních společností představuje rozsáhlou část obchodního práva, jehož předmětem je zejména ustavení, změny a úprava vlastního fungování obchodních společností a družstev. Obchodní společnosti jsou povětšinou zakládány za účelem podnikání, neboť jako právní subjekty majetkově samostatné, vnitřně organizované a profesionálně řízené skýtají pro své společníky mnoho výhod.

Naše kancelář poskytuje právní poradenství jak při zakládání obchodních korporací, tak i následně, po dobu jejich existence. Zajišťujeme kompletní právní servis, a to včetně realizace přeměn či zrušení společností, provádění personálních změn, změn v předmětu činnosti či změn ve vlastnické struktuře společností. Asistujeme rovněž při přípravě a následné schůzi valných hromad společností. V neposlední řadě poskytujeme rovněž poradenství v oblasti smluvních závazků s obchodními partnery společnosti a dále v oblasti pracovněprávní, tedy při vzniku a trvání zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů a při řešení sporů z těchto vztahů vzniklých.

Spolu s návrhem optimálního řešení dané problematiky zajistíme dále jeho úspěšnou realizaci (zejména prostřednictvím formálně bezvadného podání u příslušného rejstříkového soudu). Svěříte-li Vaše představy do našich rukou, vyvarujete se mnoha potenciálním nedorozuměním v kontaktu s úřady a soudy a zajistíte tak hladkou realizaci Vašeho podnikatelského projektu.

Naše služba obsahuje zejména:

  • výběr optimální právní formy pro Vaše podnikání
  • Přípravu zakladatelského právního jednání a následné založení společnosti prostřednictvím úplného podání u příslušného soudu
  • provádění personálních změn, tj. přípravu a realizaci jmenování a odvolávání členů statutárních a jiných orgánů společnosti
  • přípravu smluv o výkonu funkce
  • provádění změn společenské smlouvy, zakladatelské listiny či stanov
  • přípravu interních dokumentů společnosti (dokumenty provozní a organizační povahy)
  • poradenství v oblasti smluvních závazků a sporů obchodní či pracovněprávní povahy
  • vymáhání pohledávek společnosti
  • zrušení a likvidaci společnosti