Neziskový sektor

Obsahem činnosti neziskových organizací je naplňovat poslání, za jehož účelem byly založeny. Takové poslání, specifikované zpravidla v zakládacím dokumentu neziskové organizace, má veřejně prospěšný charakter. Zisk (je-li nějaký) vzniklý z činnosti neziskové organizace lze následně užít pouze a jen k naplňování poslání organizace nebo k rozvoji organizace samotné.

Obvyklými právními formami neziskových organizací jsou spolky, nadace či nadační fondy, ústavy a církevní neziskové organizace. Dosud existují také obecně prospěšné společnosti, jejichž fungování se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, který byl v rámci rekodifikace občanského práva zrušen. Dříve založené obecně prospěšné společnosti neztratily svou právní formu a nadále se zmíněným zákonem řídí, avšak v důsledku jeho zrušení již nelze zakládat nové právnické osoby tohoto typu.

Nová úprava spolku v občanském zákoníku nahradila předchozí občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zmíněný zákon byl zrušen a existující občanská sdružení byla z velké části ex lege (automaticky s účinností zákona) transformována na spolky (§ 3045 občanského zákoníku).

Naše kancelář poskytuje právní poradenství jak při zakládání neziskových organizací výše zmíněných typů, tak i při jejich následném fungování. Zejména Vám připravíme stanovy či jiné potřebné dokumenty, zastoupíme Vás před příslušným soudem či úřadem a poskytneme dohled a poradenství nad zákonností Vašeho fungování.