Pracovní právo

Pracovní právo lze definovat jako soubor právních norem převážně soukromého práva, jež upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vůdčím předpisem tohoto odvětví je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jehož úpravu subsidiárně doplňuje mj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je zřejmé, že oblast pracovních vztahů je důležitá nejen z hlediska bezproblémové a efektivní spolupráce zaměstnavatelů se zaměstnanci, nýbrž i z důvodu zakotvení ochrany zaměstnance, tj. zpravidla slabší strany pracovněprávního vztahu, před zaměstnavatelem.

Naše kancelář má v oboru pracovního práva dlouholeté zkušenosti. Poskytujeme komplexní právní služby firmám v oblasti smluvní agendy, při řešení pracovních sporů, jakož i při přípravě vhodné interní regulace (formou zaměstnaneckých směrnic a řádů). Z důvodu vysoké četnosti více či méně závažných sporů na pracovišti lze důkladnou přípravu veškeré pracovněprávní dokumentace jen doporučit. Dále nabízíme zastoupení zaměstnavatelů v případě soudních řízení, jakož i přípravu dokumentace pro splnění zákonných podmínek ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. V případě potřeby poskytujeme rovněž pracovněprávní školení pro společnosti či zaměstnance. V neposlední řadě jsou naše právní služby orientovány také na zaměstnance samotné. Poradu s advokátem lze doporučit zejména v případě vymáhání odškodnění při pracovních úrazech či nemocích z povolání.

Naše služba obsahuje zejména:

  • přípravu pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti, mzdových výměrů, dohod či jednostranných ukončení pracovního poměru, aj.
  • přípravu dohod o odpovědnosti, konkurenčních doložek, dohod o dočasném přidělení, dohod o pracovní cestě, aj.
  • přípravu interní dokumentace společnosti (směrnic, organizačních řádů, aj.)
  • zastupování v soudních a jiných řízeních
  • poradenství v oblasti kolektivního pracovního práva