Právo nemovitostí

Právo nemovitostí je poměrně rozsáhlou právní oblastí mající jak soukromoprávní tak veřejnoprávní aspekty. Obsahem jsou zejména veškeré transakce s nemovitostmi, tedy v prvé řadě koupě a prodej, zástava, nájem či pacht, darování, vklad, a jiné. Taková právní jednání probíhají dnes a denně v počtu stovek, vysokou četnost výskytu lze spatřovat napříč celou společností. Z hlediska práva je vyjma hmotněprávních podmínek dispozic s nemovitostmi důležitá také stránka procesní: Zmíněné transakce mají svůj odraz v procesním právu, které umožňuje jejich realizaci a ochranu. Děje se tak před příslušnými správním úřady a soudy (zejména při řešení sporů z nemovitostí). V širším slova smyslu lze do práva nemovitostí zařadit rovněž i poměry „uvnitř“ nemovitosti mající právní relevanci. K takovým patří založení společenství vlastníků jednotek a příprava jejich stanov, založení bytového družstva, vypracování prohlášení vlastníka, úprava správy nemovitosti, a jiné.

Ve shora specifikovaných oblastech poskytuje naše kancelář kompletní právní poradenství. Servis je orientován jak na jednotlivce (převody vlastnického práva k jednotce, zatížení jednotky, apod.), společenství vlastníků (založení, vznik společenství vlastníků, vypracování stanov, právní poradenství související s fungováním společenství, příprava schůzí společenství, vypracování potřebné smluvní dokumentace, legalizace podpisů, aj.), tak i na podnikatele v rámci výkonu podnikatelské činnosti (příprava smluvní dokumentace pro nákup, prodej či nájem obchodních prostorů, audit právního stavu nemovitostí, aj.).

V oblasti práva nemovitostí nabízíme:

  • přípravu smluvní dokumentace pro veškeré transakce s nemovitostmi (kupní smlouva, směnná smlouva, nájemní či pachtovní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva, aj.)
  • právní audit stavu nemovitosti včetně doporučení dalšího postupu v případě výskytu právních vad na nemovitosti
  • vypracování právních rozborů ohledně sporů či nejasností (založených např. složitými vlastnickými vztahy ohledně nemovitosti), a to včetně nástinu a doporučení možných variant postupu
  • zastoupení v katastrálních a jiných správních řízeních
  • zastoupení v soudních řízeních
  • vypracování prohlášení vlastníka, jakož i jeho změn, vypracování smlouvy o výstavbě
  • založení společenství vlastníků jednotek
  • vypracování stanov společenství vlastníků, jakož i jejích změn
  • přípravu a realizaci schůzí společenství vlastníků, právní servis v oblasti realizace změn zde sjednaných