Právo směnečné a šekové

Směnky a šeky jsou v právním řádu upraveny zákonem č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dříve zmíněný zákon pojednává o základním třídění směnek (směnka vlastní a cizí), náležitostech, přijetí, splatnosti a indosaci směnky, jakož i o následcích porušení povinností vyplývajících ze směnečného závazku. Obdobným způsobem je upraven šek. Občanský zákoník stanoví základní charakteristiky směnek a šeků jako cenných papírů (viz § 514 občanského zákoníku). Směnkou je cenný papír, který lze charakterizovat jako abstraktní, bezpodmínečný, nikoli zaknihovaný, převoditelný a obligačně právní. Z hlediska funkce lze směnku využít jako prostředek platební či zajišťovací – prizmatem právní teorie je cenným papírem o závazku hlavním či vedlejším. Šek je cenným papírem, který, oproti směnce, vystavuje na peněžní ústav, vůči kterému má výstavce šeku pohledávku. Rovněž šek je abstraktním cenným papírem.

V oblasti práva směnečného a šekového poskytujeme právní servis zahrnující přípravu formálně bezvadných cenných papírů a dále zejména právní rozbory týkající se obsahu a vymahatelnosti směnek a šeků. V případě potřeby zajišťujeme vymáhání povinností z cenných papírů, a to zejména formou zastoupení v soudních řízeních.

Naše služba obsahuje zejména:

  • doporučení a výběr vhodného prostředku platby či zajištění pro Vaše transakce
  • vypracování formálně bezvadných cenných papírů
  • vymáhání pohledávek z cenných papírů
  • právní rozbory a poradenství v oblasti směnečného a šekového práva
  • přípravu souvisejících smluv