Rodinné právo

Rodinné právo je odvětvím práva soukromého, které se zabývá vztahy mezi členy rodiny, tj. právy a povinnostmi mezi manžely, mezi manžely a dětmi a mezi dětmi a osobami, které v jistém smyslu nahrazují rodiče. Ucelená úprava obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, vychází z ústavních norem, zejména z Listiny základních práv a svobod, a dále z mnoha mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika vázána.

Z důvodu zájmu státu na řádném fungování rodiny, a zejména bezpečí, zaopatřenosti a vývoji dítěte, je v některých případech zapotřebí ingerence dalších orgánů a osob, tyto zájmy chránících. Jedná se zejména o orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jenž v mnoha situacích zastupuje a chrání zájmy dítěte.

V oboru rodinného práva máme mnohaleté zkušenosti, řešili jsme nespočet těžkých životních situací rodin či jejich příslušníků. V případě neshod v manželství poradíme jak ve sféře osobní (rozvod, výživa a péče o nezletilé děti), tak majetkové (vypořádání společného jmění). Dále poskytujeme právní služby v oblasti určování rodičovství a osvojení, jakož i v případech dalších náhradních forem péče o dítě (poručenství, opatrovnictví, svěření do péče, pěstounství, aj.). Naše právní pomoc cílí na nalezení nejvhodnějšího řešení Vaší životní situace za současné minimalizace psychické újmy členů rodiny.

V oblasti rodinného práva nabízíme:

  • právní asistenci při rozvodu manželství
  • přípravu návrhů a dohod o majetkovém vypořádání manželů
  • přípravu návrhů a dohod o výživném a péči o nezletilé děti
  • právní asistenci při určování a popírání otcovství
  • právní poradenství v oblasti rodičovské zodpovědnosti a výživného