Smluvní agenda

V rámci právních služeb zajišťujeme smluvní agendu v mnoha oblastech práva. Smlouva je dvou či vícestranné právní jednání založené na konsensu stran, jedná se o nejčastější typ právního jednání vůbec. Všechna odvětví soukromého práva obsahují tzv. smluvní typy, tedy nejčastěji užívané smlouvy s určitým, předem daným obsahem a náležitostmi. Takové smluvní typy nalezneme v právu rodinném, obecném občanském, pracovním i obchodním. Zákon mnohdy stanoví podmínky a náležitosti smlouvy, které je nutné za účelem platnosti a účinnosti smlouvy dodržet. Nároky jsou kladeny zejména na formu (obligatorní písemná, s ověřenými podpisy či notářským zápisem) a nutný obsah smlouvy. Zákonem stanovené smluvní typy musí obsahovat tzv. podstatné náležitosti. Např. u kupní smlouvy se jedná o identifikaci stran, předmět koupě a cenu. Vhodné je i uvedení dalších údajů.

Poskytujeme kompletní právní servis v oblasti různorodých smluvních závazků. S ohledem na mnohost výskytu smluv, na složitost obsahu, jakož i na mnohdy závažné právní následky, lze při jejich sjednávání jednoznačně doporučit součinnost s advokátem. Předejte tak možným nejasnostem ve znění smlouvy a následným vleklým sporům.

Rádi Vám připravíme smlouvy s Vašimi obchodními partnery, ať už je předmětem koupě, dílo, zápůjčka, výpůjčka, příkaz, nájem, přeprava, úschova, aj. V oblasti korporátního práva vypracujeme společenské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, v oblasti věcných práv například smlouvy zástavní či smlouvy o věcných břemenech. Rovněž tak poskytujeme poradenství v rámci práva dědického (dědická smlouva), rodinného (smlouva o zúžení společného jmění manželů), osobního (smlouva o nápomoci při rozhodování) a v mnoha dalších právních odvětvích.

Naše služba obsahuje zejména:

  • konzultaci typu smlouvy
  • přípravu smlouvy
  • zastoupení v soudních a jiných řízeních (např. v katastrálním řízení v souvislosti se vkladem vlastnického práva k nemovité věci)
  • konzultaci obsahu předložené smlouvy, zejména z hlediska závaznosti, právních účinků, vynutitelnosti, aj.