Trestní právo

Trestní právo určuje, která jednání jsou trestnými činy, stanoví sankce za jejich spáchání, a dále vymezuje způsoby a prostředky, které používají orgány činné v trestním řízení, jakož i další subjekty, při stíhání a trestání pachatelů. Jedná se striktně o odvětví práva veřejného, pro které je charakteristická ingerence státu, resp. orgánů stát zastupujících. Základním hmotněprávním předpisem je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, procesní stránka je upravena v zákoně č. 141/1961 Sb., trestním řádu.

Pro trestní řízení je specifická účast státního zástupce, tj. osoby zastupující veřejnou žalobu vznesenou proti obviněnému. Práva obviněného jsou v trestním procesu chráněna prostřednictvím mnoha ustanovení trestních zákonů. Účelem zesílené ochrany je poskytnout obviněnému dostatek prostředků k vyvrácení vzneseného obvinění. Úkol státního zástupce je opačný – nevyvratitelně prokázat vinu obžalovaného. Následně je vynesen odsuzující či zprošťující rozsudek.

Naše kancelář vystupuje na straně obhajoby již v přípravném řízení, dále v průběhu soudního řízení v prvním stupni, jakož i v případných navazujících řízeních o opravných prostředcích. Součástí zastoupení je analýza situace a návrh následného postupu v řízení, jakož i vypracování a podání vyjádření, stížností, návrhů a opravných prostředků k věci. Postupujeme vždy v souladu s pokyny klienta, v mezích zákona a za užití všech dostupných prostředků obhajoby.

Naše služba obsahuje zejména:

  • zastoupení v trestním řízení
  • využití všech dostupných prostředků obhajoby
  • vypracování návrhů, vyjádření, stížností, opravných prostředků a dalších podání