Veřejné zakázky

S účinností od 1. 10. 2016 upravuje oblast veřejných zakázek zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nahradil dosavadní zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Prvky odlišnosti nové právní úpravy lze spatřovat v mnoha ustanoveních zákona, celková koncepce zadávacího řízení však zůstala zachována.

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Zákon stanoví povinnost zadavatele zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, a to při splnění všech náležitostí zde vytyčených. Z hlediska zadavatele jsou kladeny požadavky zejména na úplnost a důkladné vymezení zakázky v zadávací dokumentaci, jakož i na následný transparentní postup a jednání s dodavateli. Má-li dodavatel za to, že je jednání zadavatele v zadávacím řízení v rozporu se zadávací dokumentací či se zákonem, může se bránit prostřednictvím námitek směřujících vůči zadavateli, a v případě jejich neúspěchu také návrhem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Naše kancelář poskytuje právní poradenství oběma výše zmíněným subjektům. Zejména zajišťujeme právní dohled nad postupem zadavatele, jakož i nad splněním zákonných podmínek zadávací dokumentace. Dále pro Vás připravíme rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatelů, či stanoviska k návrhu podanému u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pro dodavatele poškozeného nesprávně vedeným zadávacím řízením navrhneme další postup obrany, včetně přípravy námitek či návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v jehož řízení Vás následně zastoupíme.

V oblasti veřejných zakázek nabízíme:

  • právní dohled nad postupem zadavatele
  • vypracování návrhu, stanoviska a dalších přípisů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • zastoupení v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže